Zarejestruj się

Jak SEO może pomóc w PR?

ikona-data-publikacji
Opublikowano

29/06/2020

ikona-data-publikacji
Opublikowano

29/06/2020

Spis treści

Obec­nie więk­szość dzia­łań prze­nosi się do Inter­netu. Dla­tego wiele branż musi zacząć myśleć o digi­talu jak o szan­sie, nie o zagro­że­niu. Nawet branża PR odczuwa skutki powszech­nej cyfry­za­cji. Dla­tego coraz wię­cej PR-owców zaczyna myśleć pod kątem SEO. Ważne, aby wszyst­kie pro­wa­dzone dzia­ła­nia się uzu­peł­niały. Sły­sza­łeś kie­dyś o SEO PR? To wła­śnie kwin­te­sen­cja tej symbiozy. 

Zarówno w PR jak i SEO są ważne w con­tent mar­ke­tingu. W obu z nich to treść odgrywa klu­czową rolę. Musi być wia­ry­godna i uni­kalna. Dzięki temu Twoja marka sta­nie się roz­po­zna­walna, co przy­czyni się do większego zaufa­nia odbior­ców. A to z kolei skut­kuje lep­szym pozy­cjo­no­wa­niem w Google. I tu PR w zasa­dzie robi się sam. Dobre pozy­cjo­no­wa­nie Two­jej strony to jedna z lepszych reko­men­da­cji, jaką użyt­kow­nicy mogą dostać. Brzmi dobrze, prawda? 

W tym tek­ście znaj­dziesz pod­po­wie­dzi, co zro­bić aby dzia­ła­nia SEO wspo­mo­gły PR. Jeżeli zasta­na­wiasz się od czego zacząć jesteś w dobrym miej­scu!

Notki pra­sowe – uni­kalne tre­ści pod SEO

Notatki pra­sowe pisane na różne strony nie powinny być kopio­wa­nie 1:1. Każda z nich powinna być wyjąt­kowa i się wyróż­niać. W tym może pomóc Ci SEO. Opty­ma­li­za­cja tre­ści pomoże wybić się tre­ści w wyszu­ki­warce. Twórz tre­ści wła­śnie zgod­nie z algo­ryt­mem a gwa­ran­tu­jemy Ci, że każda notatka która wyj­dzie spod Two­jej ręki będzie uni­ka­towa i dobrze kli­kalna! 

Rela­cje z mediami także prze­szły do Inter­netu 

Kon­takt z dzien­ni­ka­rzami jest bar­dzo ważny w pracy PR – owca. Teraz więk­szość dzien­ni­ka­rzy korzy­sta z takich dobroci jak Google Alerts i polega na tre­ściach przez nie dostar­cza­nych. To bar­dzo pro­sty przy­kład na to jak SEO może wspo­móc PR marki. Im lepsze pozycjonowanie Twojej strony tym lep­sze wra­że­nie wywrzesz na dzien­ni­ka­rzach. Jak widzisz, nawet nie kon­tak­tu­jąc się bez­po­śred­nio z  prasą możesz wspo­móc swój image. 

Nega­tywne opi­nie – co z nimi zro­bić?

Pozo­sta­jąc w tema­tyce ima­ge’u – nega­tywna opi­nia, poka­zu­jąca się w Google. Zda­rza się nawet najlep­szym, jed­nak warto zadbać by te pozy­tywne przy­kryły tę nega­tywną. Tu z pomocą przy­cho­dzi kam­pa­nia depozy­cjo­no­wa­nia nie­przy­chyl­nych tre­ści. Polega na publi­ko­wa­niu mate­ria­łów, które mają szansę na poja­wie­nie się na pierw­szej stro­nie w Google. W ten spo­sób nega­tywna opi­nia uto­nie w pozy­tywnych tre­ściach o Two­jej marce. 

Lin­ko­wa­nie – pod­stawy SEO

Dobra pozy­cja w wyszu­ki­warce to pod­stawa dobrego ima­ge’u, o tym już wspo­mi­na­li­śmy. Podlin­ko­wa­nie Two­jej strony we fra­zie bar­dzo wpływa na wyniki pozy­cjo­no­wa­nie Google. Wykorzy­sta­nie linku dofol­low wpływa na popu­lar­ność Two­jej strony a to z kolei sygnał dla robo­tów Google, że Twoja strona jest godna zaufa­nia. Poza lin­kami dofol­low warto także. Warto także zadbać o linki nofol­low. Posia­da­nie lin­ków na stro­nie o sła­bej jako­ści nie podnie­sie Two­jej pozy­cji w wyszu­ki­warce, ale będzie bar­dziej wia­ry­godne dla Google. A im bar­dziej wia­ry­god­nie tym mniej pro­ble­mów z pozy­cjo­no­wa­niem. 

Pozy­cjo­no­wa­nie na kon­tekst 

Więk­szość z nas wpi­suje do wyszu­ki­warki, pro­ste i krót­kie hasła. Dla­tego warto pozy­cjo­no­wać się na kon­tekst. Bar­dzo uży­teczne może być zna­le­zie­nie dla sie­bie popu­lar­nego obszaru w Google i to wła­śnie na niego się ukie­run­ko­wać. Pamię­taj, że im bar­dziej ogólne hasło tym wię­cej osób go szuka. Warto sku­pić się na takich hasłach, które dopiero zyskują popu­lar­ność. Przy ponad­cza­so­wych hitach wyszu­ki­wa­rek kon­ku­ren­cja będzie duża i możesz się nie prze­bić. 

Blog bran­żowy 

Pro­wa­dze­nie bloga bran­żo­wego może bar­dzo pozy­tyw­nie wpły­nąć na Twoje pozy­cjo­no­wa­nie w wyszu­ki­warce. Oczy­wi­ście pod warun­kiem, że i tu zadbasz o odpo­wied­nią optymalizację tekstów. Pamię­taj, aby tre­ści były uży­teczne i cie­kawe dla użyt­kow­ni­ków. Dzięki temu zdo­bę­dziesz nie tylko dobrą pozy­cję w Google, ale także zaufa­nie czy­tel­ni­ków. A wia­domo, że nic nie popra­wia lepiej PR firmy niż dobra opi­nia wśród użyt­kow­ni­ków. Zwłasz­cza jeśli się nią ze sobą dzielą. 

Pod­su­mo­wa­nie

Wszyst­kie powyż­sze pomy­sły poka­zują jak SEO w dość łatwy spo­sób może wspo­móc PR. Jak widzisz więk­szość z nich opiera się na umie­jęt­nym pozy­cjo­no­wa­niu oraz zało­że­niu że to wła­śnie dobra pozy­cja w wyszu­ki­warce jest naj­więk­szym wspar­ciem dla PR. Decy­du­jąc się na powyż­sze dzia­ła­nia lepiej powie­rzyć je komuś kto zna SEO od pod­szewki, lub wykorzystać narzędzia, które pomagają automatyzować wybrane procesy. 

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze

Dzielimy się wiedzą, case studies i przepytujemy ekspertów, by pomóc Twojej firmie wykorzystywać w pełni marketingowy potencjał sieci.

Podobne wpisy

Zapisz się do newslettera

Nasz newsletter to tylko jeden e-mail miesięcznie. Dzięki niemu będziesz na bieżąco z najnowszymi merytorycznymi artykułami oraz funkcjonalnościami Linkhouse, nad którymi nieprzerwanie pracujemy, aby usprawnić Twój proces budowy linków.