Zarejestruj się

Branża parentingowa: z jakich technik marketingu i content marketingu korzysta?

ikona-data-publikacji
Opublikowano

23/07/2020

ikona-data-publikacji
Opublikowano

23/07/2020

Spis treści

Tematyka związana z rodzicielstwem coraz większym szturmem zdobywa Internet. Młodzi rodzice ciągle poszukują informacji, które pomogą im jak najlepiej wychować oraz zadowolić ich pociechy. Nic w tym dziwnego, dla większość z nas Internet to pierwsze źródło informacji do jakiego sięgamy aby rozwiać swoje wątpliwości z dowolnej dziedziny.

Czym jest branża parentingowa?

Branża parentingowa rozwija się w Internecie bardzo prężnie. W jej skład wchodzą portale parentingowe, fora dyskusyjne, sklepy internetowe, blogi parentingowe prowadzone przez rodziców oraz portale i blogi specjalistyczne. We wszystkich tych miejscach można znaleźć wiele porad ale także pytań i obaw przyszłych i obecnych rodziców, którymi dzielą się z innymi użytkownikami. Jeśli zastanawiasz się jak content marketing może pomóc w promocji Twojej marki w tej branży, jesteś w dobrym miejscu. Podpowiadamy, jakie treści zdobędą serca rodziców.

Odpowiednie treści dla różnych typów rodziców

Jakiś czas temu na zle­ce­nie Grupy On Board King Kong powstał raport, w któ­rym okre­ślono pięć typów rodzi­ców, któ­rzy robią zakupy dla swo­ich dzieci. Naj­bar­dziej liczną grupą są rodzice nale­żący do typu Slow Rodzic, któ­rzy się­gają po pro­dukty wyko­nane z jak naj­więk­szą sta­ran­no­ścią i dba­ło­ścią o każdy szcze­gół. Następny typ to Pilny Rodzic a kolejny – Rodzic New Tech. Dwa ostat­nie typy rodzi­ców to Rodzic Mini­ma­li­styczny i Rodzic Nie­za­leżny. Powyż­sza kla­sy­fi­ka­cja poka­zuje, że dla współczesnych matek i ojców ważne są takie war­to­ści jak edu­ka­cja, eko­lo­gicz­ność pro­duk­tów, ich natu­ral­ność i pro­stota. Część z nich inte­re­sują także nowinki tech­no­lo­giczne. Dla­czego wspo­mi­namy o tym rapor­cie? Ponie­waż tre­ści powinny być odpo­wied­nio dobrane w zależ­no­ści od tego, do któ­rego z powyż­szych typów rodzi­ców kie­ru­jesz tre­ści. Jeśli w Two­jej gru­pie doce­lo­wej domi­nują rodzice sku­pia­jący się na kwe­stii eko­lo­gii warto sfo­ku­so­wać się wła­śnie na tych aspek­tach. Nie tylko pod­czas kre­owa­nia con­tentu na social media czy bloga ale także pod­czas two­rze­nia opisu pro­duktu. Ana­liza powyż­szego raportu może uła­twić two­rze­nie kam­pa­nii con­tent mar­ke­tin­go­wej – jest to pod­po­wiedź, które aspekty pro­duk­tów warto pod­kre­ślić a o któ­rych lepiej nie wspo­mi­nać.

Dialog to podstawa

Two­rząc con­tent w branży paren­tin­go­wej trzeba być świa­do­mym, że jego odbiorcy bar­dzo czę­sto czują się zagu­bieni i szu­kają odpo­wie­dzi na mno­żące się pyta­nia. Opie­ra­jąc con­tent na dia­logu stwo­rzysz swo­jego rodzaju safe space dla rodzi­ców, któ­rzy tego potrze­bują. Pytaj i słu­chaj odpo­wie­dzi. Nie ma do tego lep­szego miej­sca niż social media. Wystar­czy, że udo­stęp­nisz post z zapy­ta­niem skie­ro­wa­nym do rodzi­ców np. „O czym naj­chęt­niej prze­czy­ta­li­by­ście w tym tygo­dniu na blogu? lub „Z czym mie­li­ście naj­więk­szy pro­blem posy­ła­jąc dziecko do żłobka?” Uwierz nam, że liczba odpo­wie­dzi zapewni Ci pomy­sły na con­tent na naj­bliż­szy czas. Rodzice są bar­dzo aktywni w kwe­stiach paren­tin­go­wych i mogą być nie­skoń­czo­nym źró­dłem inspi­ra­cji con­tent mar­ke­tin­go­wych wła­śnie w tej branży.

Edukacja plus zabawa

To połą­cze­nie jest ważne nie tylko dla dzieci. Tre­ści uży­teczne dla rodzi­ców pole­gają na uła­twia­niu im codzien­nego życia, roz­wią­zy­wa­niu codzien­nych pro­blemów z któ­rymi muszą się mie­rzyć. Ważne są też tre­ści roz­ryw­kowe. Kon­kursy czy cie­ka­wostki, które zain­te­re­sują odbior­ców i ode­rwą ich na chwilę od codzien­nych tru­dów rodzi­ciel­stwa to con­tent, który na pewno doce­nią. Ważne by w tre­ściach, które publi­ku­jesz zacho­wać rów­no­wagę. Sku­pie­nie się tylko na tre­ściach edu­ka­cyj­nych sprawi, że przy­tło­czysz rodzi­ców a niektó­rzy z nich mogą nawet poczuć się znie­chę­ceni i zre­zy­gno­wać z wizyt na Twoim blogu. Sama roz­rywka także potrafi zmę­czyć. Złoty śro­dek to pod­stawa dzia­łań con­tentowych.

Bądź zapamiętany

Każda marka chce zostać w pamięci kon­su­men­tów jak naj­dłu­żej. Jed­nak od początku – ważne jest aby w ogóle zaist­niała w świa­do­mo­ści klien­tów. Jak to zro­bić? Wyko­rzy­staj w tym celu wła­sne social media, blog posty ale także tre­ści spon­so­ro­wane. Arty­kuły tego typu to dosko­nałe roz­wią­za­nie aby Twoja marka stała się bar­dziej widoczna w wyszu­ki­warce Google. Im bar­dziej jest widoczna, tym wię­cej rodzi­ców wie o jej ist­nie­niu. Czyż nie to cho­dziło? Jeśli zasta­na­wiasz jak wybrać odpo­wied­nie miej­sce na swoje arty­kuły, odwiedź Linkhouse. Ogromna baza stron i copywriterów pomoże Ci dokonać odpowiedniego wyboru.

Podsumowanie

Branża paren­tin­gowa to bar­dzo spe­cy­ficzna branża. Con­tent mar­ke­ting może oka­zać się bar­dzo pomocny pod warun­kiem, że będziesz uważny i będziesz słu­chał swo­ich odbior­ców. Rodzice w sieci są bar­dzo aktywni i respon­sywni, warto z tego korzy­stać. Im bar­dziej dopa­so­wane tre­ści tym więk­sze korzy­ści dla Two­jego biznesu.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze

Dzielimy się wiedzą, case studies i przepytujemy ekspertów, by pomóc Twojej firmie wykorzystywać w pełni marketingowy potencjał sieci.

Podobne wpisy

Zapisz się do newslettera

Nasz newsletter to tylko jeden e-mail miesięcznie. Dzięki niemu będziesz na bieżąco z najnowszymi merytorycznymi artykułami oraz funkcjonalnościami Linkhouse, nad którymi nieprzerwanie pracujemy, aby usprawnić Twój proces budowy linków.