fbpx

Interaktywny content marketing

ikona-data-publikacji

Opublikowano

19/06/2020

ikona-data-publikacji

Opublikowano

19/06/2020

Suk­ce­sem con­tent mar­ke­tingu jest jego cią­gły roz­wój i otwar­tość na coraz now­sze formy. Aby zaska­ki­wać i przy­cią­gać uwagę użyt­kow­ni­ków con­tent mar­ke­ting idzie w stronę inte­rak­cji. Jeśli zasta­na­wiasz się na czym polega inte­rak­tywny con­tent mar­ke­ting, tłu­ma­czymy. 

W skró­cie inte­rak­tywny con­tent mar­ke­ting ma na celu zaan­ga­żo­wać odbiorcę czyli … zadbać o inte­rak­cję. Two­rze­nie takich tre­ści jest sku­teczne nie tylko w przy­padku stron edu­ka­cyj­nych czy tych o cha­rak­te­rze roz­ryw­ko­wym. Tego typu roz­wią­za­nie spraw­dzi się w zasa­dzie w każ­dej branży, o ile zostanie dobrze prze­my­ślane i zapla­no­wane. By inte­rak­tywny con­tent speł­niał swoje zada­nie, musi być przede wszyst­kim inte­re­su­jący dla użyt­kow­nika. 

Przy­kłady inte­rak­tyw­nego con­tentu

Oto kilka przy­kła­dów inte­rak­tyw­nego con­tentu, od któ­rych możesz zacząć swoją przy­godę z treściami tego typu. 

  • Quizy – dosko­nały pomysł na wej­ście w inte­rak­cje z użyt­kow­nikami. Jest to także dobry spo­sób na pozna­nie pre­fe­ren­cji klienta i dosto­so­wa­nie do nich swo­jej oferty. Ofe­ru­jąc klien­towi roz­wią­za­nie quizu możesz także pod­su­nąć mu swoje pro­dukty lub usługi jako ide­alną pro­po­zy­cję sko­re­lo­waną z wyni­kiem quizu. Przy­kład: sklep z pro­duk­tami do pie­lę­gna­cji wło­sów ofe­ruje wypeł­nie­nie quizu na temat kon­dy­cji wło­sów, po wypeł­nie­niu go, poja­wiają się suge­stie pro­duk­tów ze strony sklepu np. odżywki do wło­sów znisz­czo­nych. 
  • Wie­lo­wy­mia­rowe zdję­cia i gra­fiki – zapre­zen­to­wa­nie pro­duk­tów lub usług w 360 stop­niach uła­twia pro­ces decy­zyjny w dużym stop­niu. Klient nie musi już tak bar­dzo pole­gać na swo­jej wyobraźni, co redu­kuje póź­niej­szy dyso­nans poza­ku­powy. O wiele szyb­ciej podej­muje się decy­zję, jeżeli można zoba­czyć pro­dukt z każ­dej strony. 
  • Czat – jeden z wielu spo­so­bów na ulep­sze­nie obsługi klienta. Dzięki nim możesz wejść w bez­po­śred­nią inte­rak­cję z klien­tem a jego obsługa staje się bar­dziej sper­so­na­li­zo­wana. Wystar­czy dodać chat­box do swoje strony a klient w dowol­nym momen­cie będzie mógł zadać pyta­nie. 
  • Inte­rak­tywna info­gra­fika – od dobrze zna­nej infogra­fiki rożni się tym, że użyt­kow­nik może prze­su­wać ją w pio­nie i w pozio­mie, kli­kać w ani­ma­cje lub zmie­niać slajdy. Wyko­rzy­stu­jąc inte­rak­tywną info­gra­fikę możesz zapre­zen­to­wać suche dane, które same w sobie nie są dość inte­re­su­jące, w nowo­cze­sny i cie­kawy spo­sób

Inte­rak­tywny con­tent a SEO

Zain­we­sto­wa­nie w tego typu con­tent znacz­nie popra­wia user expe­rience, co z kolei prze­kłada się na wspar­cie SEO. Ofe­ro­wa­nie użyt­kow­nikom inte­rak­tyw­nej tre­ści pozy­tyw­nie wpływa na postrze­ga­nie strony i samej marki. Poza tym wyróż­nia Cię na tle kon­ku­ren­cji. Użyt­kow­nik szyb­ciej zapa­mięta stronę, która dora­dziła mu pro­dukt na bazie quizu, niż tę na któ­rej musiał radzić sobie sam. Uni­kalne tre­ści to dobry spo­sób by pozo­stać w pamięci użyt­kow­ni­ków. Dzięki nim klient pozo­staje także dłu­żej na Twojej stro­nie. W końcu w inte­rak­tywnym con­ten­cie cho­dzi o to aby zaan­ga­żo­wać klienta. To także wpływa na Twoją pozy­cję w wyszukiwarce Google. Jeżeli treść inte­rak­tywna będzie dosto­so­wana do urzą­dzeń mobil­nych, Google doceni to jesz­cze bar­dziej. Kolej­nym aspek­tem wpły­wa­ją­cym na pozy­cjo­no­wa­nie jest off page SEO. Inte­rak­tywne tre­ści dają nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści do lin­kow­nia zewnętrz­nych blo­gów, baz danych czy stron inter­ne­to­wych. Jak widzisz, wpro­wa­dze­nie tego typu con­tentu może naprawdę znacząco popra­wić pozy­cjo­no­wa­nie Two­jej strony. 

Jak stworzyć interaktywny content?

Inte­rak­tywne tre­ści (tak jak wszyst­kie publi­ko­wane tre­ści) powinny być dobrze prze­my­ślane oraz kre­atywne. Con­tent powi­nien być inte­re­su­jący, tak aby użyt­kow­nicy nie zre­zy­gno­wali w poło­wie inte­rak­cji. Należy także pamię­tać, że każda inte­rak­tywna treść musi być spójna. Quiz nie może być zbio­rem przy­pad­ko­wych pytań na dany temat, co ważne powi­nien być także oparty na wie­dzy. Musi two­rzyć spójną całość i wno­sić rze­telne infor­ma­cje. Wra­ca­jąc do przy­kładu sklepu z pro­duk­tami do pie­lę­gna­cji do wło­sów: klientka jest pewna że rodzaj jej wło­sów to włosy suche, wypeł­nia quiz aby otrzy­mać reko­men­da­cję pro­duk­tów, które pomogą jej w pie­lę­gna­cji tego rodzaju wło­sów. Jed­nak wynik quizu wska­zuje na włosy prze­tłusz­cza­jące się. Wynik oczywiście mija się z prawdą, przez co pole­ce­nia także. Sklep straci wia­ry­god­ność w oczach klientki i osta­tecz­nie straci także ją. Naj­praw­do­po­dob­niej kobieta zamknie stronę sklepu i roz­pocz­nie poszu­ki­wa­nia w innych skle­pach. Warto prze­my­śleć co się publi­kuje, nie tylko w wer­sji inte­rak­tyw­nej. 

Następna sprawa, o któ­rej należy pamię­tać to grupa doce­lowa. Nie warto foku­so­wać się tylko na tym żeby treść była jak najbar­dziej zaska­ku­jąca i kre­atywna. Warto sku­pić się na tym co najbar­dziej spodoba się gru­pie doce­lo­wej. Jeżeli Twoi klienci to praw­nicy w śred­nim wieku nie będzie ich inte­re­so­wać quiz – pomy­ślą, że to strata czasu. Lepiej posta­wić na info­gra­fikę która zapre­zen­tuje im cie­kawe dane doty­czące tema­tyki, któ­rej szu­kają. Jeżeli nato­miast Twoją grupą doce­lową są nasto­lat­ko­wie, możesz śmiało posta­wić na quizy. Mło­dzi ludzie są o wiele bar­dziej skłonni do ich roz­wią­zy­wa­nia. 

Pod­su­mo­wa­nie

Pod­su­mo­wu­jąc, inte­rak­tywny con­tent to cie­kawa forma, którą możesz wpro­wa­dzić na swoją stronę. Na pewno przy­cią­gniesz tym uwagę swo­ich użyt­kow­ni­ków, jed­nak pamię­taj by dobrać odpo­wied­nią formę do grona odbior­ców. Jak każda publi­ko­wana treść musi być także dobrze prze­my­ślana. Inte­rak­tywną formą przy­cią­gniesz uwagę odbiorcy ale to tre­ścią musisz ją utrzy­mać. 

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitter
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Zapisz się do newslettera

Otrzymasz powiadomienia o naszych nowych artykułach drogą mailową.

Podobne wpisy

Dzielimy się wiedzą, case studies i przepytujemy ekspertów, by pomóc Twojej firmie wykorzystywać w pełni marketingowy potencjał sieci.

Uszkodzone Linki: Instrukcja dla Reklamodawcy

Na platformie Linkhouse pojawił się nowy moduł – Uszkodzone Linki! To kolejne skuteczne narzędzie do link buildingu, które warto przetestować! Najnowszy moduł pozwala Reklamodawcom wyszukać

Uszkodzone Linki: Instrukcja dla Wydawcy

Na platformie Linkhouse pojawił się nowy moduł – Uszkodzone Linki! Najnowsze narzędzie pomaga znaleźć Wydawcom w ich witrynach odnośniki do nieistniejących stron lub podstron i

Content marketing: przykłady dla B2C

Skrót B2C, choć może dla niektórych brzmieć dość enigmatycznie, wcale nie oznacza niczego skomplikowanego! Relacją B2C nazywamy relację businness to consumer, czyli relację między przedsiębiorcami

Używamy ciasteczek, aby zapewnić najlepszą jakość i wygodę świadczonych usług. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na użycie plików cookies.