REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1.                   Sklep internetowy prowadzący działalność pod adresem https://linkhouse.pl/sklep administrowany jest przez:  Grupa KBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000634991. NIP: 6342871729 REGON: 365310812
 2.                    Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3.                   Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1.                   Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://linkhouse.pl/sklep prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2.                   Właściciel –  Grupa KBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000634991. NIP: 6342871729 REGON: 365310812
 3.                   Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu
 4.                   Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5.                   Podlinkowanie – umożliwia zdobycie dużej ilości linków, które mogą zaindeksować wpisy w katalogach presell oraz zdobyć duże ilości backlinków,
 6.                   Piramida linków – jedna z technik SEO,
 7.                   Listy  SEO– usługa oferująca listę własnych blogów do zdobycia linków AA, 
 8.                   Multikody – usługa umożliwiająca dodanie strony przez Kupującego do różnych prywatnych Grup Katalogów na odmiennych skryptach.  
 9.                   Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10.                Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 11.                Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 12.                Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

II Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1.                   W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
 •                     urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 •                     dostęp do sieci Internet;
 •                     adres poczty email.
 1.                   Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient.
 2.                   Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3.                   Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4.                   Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://linkhouse.pl/sklep stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

III Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail oraz hasło wraz z adresem dostawy za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

- przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

- dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

-Dostępu do statusu oraz historii zamówień;

- otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

-  informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

- zamówienia Produktu, - zmienić swoje dane;

- zmienić swoje hasło;

- sprawdzić swoje zamówienia;

- całkowicie usunąć swoje konto.

8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta.

9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

IV Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

- podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania

- wybór formy płatności

- zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Złóż zamówienie”

- wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

4. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

- Dane Sklepu

- Opis produktu

- Jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

- Cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy koszty płatności, dostawy

- Formę dostawy oraz termin jej wykonania

- Sposób płatności

- informacje dotyczące odstąpienia od umowy

- informacje dotyczące zwrotów związanych z niezgodnością towaru z umową.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

8. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.

9. W wypadku, gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.

10. W sytuacji, gdy Klient nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 9, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia.

11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

12. Właściciel sklepu internetowego linkhouse.pl oświadcza, że ilekroć w opisie usługi i/lub produktu wspomina się pojęcie 'hosting' lub tożsame (dotyczy szczególnie produktów takich jak: Zaplecze SEO i Pakiety Zapleczowe) nie rozumie się przez to świadczenia usługi hostowania przez linkhouse.pl. Właściciel oświadcza, że strony internetowe zrealizowane w ramach usługi przetrzymywane są razem z innymi stronami internetowymi na współdzielonym hostingu. Właściciel oświadcza, że nie zapewnia żadnych poziomów dostępności serwera (tzw. up-time), nie podpisuje zobowiązań SLA (Service Level Agreement). Ponadto właściciel nie odpowiada za zabezpieczenie stron przed wirusami.

V Linkbox - Artykuły sponsorowane

1. Termin realizacji publikacji wynosi odpowiednio: Do 5 dni roboczych w sytuacji, gdy treść publikacji dostarcza Klient – liczone od momentu dostarczenia treści zgodnej z wytycznymi na adres kontakt@linkhouse.pl      Do 21 dni w sytuacji, gdy treść publikacji przygotowuje Sklep, po tym terminie Klient może żądać zwrotu całej kwoty wpłaconej na poczet publikacji rezygnując tym samym z jej realizacji.

2. W przypadku zamówienia publikacji Artykułu sponsorowanego w oparciu o treść dostarczoną przez Klienta, treść ta musi być zgodna z Wytycznymi znajdującymi się w opisie produktu.

3. Wszystkie artykuły publikowane są  na okres minimum 12 miesięcy. Szczegółowe informacje na temat okresu publikacji artykułu dostępne są w opisie produktu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji zamówionego artykułu bez podania przyczyny. W takiej sytuacji pełna kwota wpłacona na poczet publikacji jest niezwłocznie zwracana Klientowi.

5. W przypadku gdy klient dokonał zamówienia publikacji artykułu sponsorowanego napisanego przez Sklep i serwis wydający publikację odmówił jej ze względu na tematykę, której ona dotyczy to Sklep zwróci Klientowi kwotę wpłaconą na poczet publikacji pomniejszoną o cenę usługi napisania artykułu sponsorowanego. Treść artykułu zostanie przekazana klientowi w formacie DOC i stanie się jego własnością.

VI Forma płatności

1.Klient ma możliwość dokonania zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

- systemem płatności transferuj.pl;

-przelewem na Konto bankowe Sklepu

2. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

3. Na dokonane zakupy sklep wystawia Fakturę VAT i przesyła ją drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

4. W przypadku konieczności otrzymania Faktury VAT w wersji papierowej, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sklep w chwili składania zamówienia lub nie później niż 3 dni robocze od daty zamówienia towaru poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail kontakt@linkhouse.pl

5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dany do faktury VAT.

VII Ceny.

1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT.

2. Ceną ostateczną, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przez wybór opcji "Zatwierdzam zamówienie".

VIII Dostawa.

1. Realizacja i dostawa Usług odbywa się w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.


2. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo określony jest w opisach Usług dostępnych na stronie Sklepu internetowego. W zależności od Usługi wynosi od 3h do 14 dni roboczych i zależny jest od dziennej ilości umieszczania linków.


IX Prawo odstąpienia od umowy.

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 

 1.                   Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Grupa KBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Al. Korfantego 2/840, 40-004 Katowice i/lub kontakt@linkhouse.pl.
 2.                   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłoczni, nie później niż w terminie 14 dni.
 3.                   Bezpośrednie  koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.
 4.                   W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się TUTAJ.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

- dostarczania prasy,

- usług w zakresie gier hazardowych.

X Reklamacje składane przez Klientów dokonujących zakupu jako Konsumenci.

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową,( jeżeli Użytkownik dokonuje zakupu jako Konsument) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres: Grupa KBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Al. Korfantego 2/840, 40-004 Katowice.

poprzez:

Wysyłanie wiadomość email kontakt@linkhouse.pl

lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Klienta formie.

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 

9. Formularz Reklamacyjny znajduję się TUTAJ.

XI Ochrona danych osobowych.

 1.                   Informuje się Klientów, że administratorem jest danych osobowych zbieranych w procesie sprzedaży za pośrednictwem sklepu: https://linkhouse.pl/sklep administrowany jest przez:  Grupa KBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000634991. NIP: 6342871729 REGON: 365310812 na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami)  dane osobowe przetwarzane są w celu:
  » realizacji umowy sprzedaży, 
  » dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności oraz przedsiębiorstwom kurierskim w celu realizacji umowy.

3. W celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych oraz monitorowania jakości usług Sklepu po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

4. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.

5.Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Klient może dokonać samodzielnie w każdej chwili po zalogowaniu się lub też może skontaktować się ze Sklepem m.in. wysyłając:

Wysyłając wiadomość email kontakt@linkhouse.pl;

listownie;

lub w jakiejkolwiek innej dogodnej dla Klienta formie.

6. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

- wezwania Klienta do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

XII Usługa Newslettera.

 1.                   Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą mailową dotyczących działalności Portalu.
 2.                   Klient korzysta z usługi Newslettera sposób dobrowolny.
 3.                   Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez:
 •                     zaznaczenie ikony – „chce otrzymywać informację o nowościach i promocjach” trakcie dokonywania rejestracji

lub

 •                     wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter – „Podaj swój adres email”
 1.                   Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera kliknij poniższy link: Rezygnacja z Newslettera.
 2.                   Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

 

 

XIII Regulamin Programu Partnerskiego

 1.        1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może zostać każda osoba, która dokonała rejestracji konta w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem: linkhouse.pl/sklep
 2.        2. Istotą Programu Partnerskiego jest polecanie poprzez Partnera usług świadczonych przez Linkhouse i zdobywanie w ten sposób Prowizji, która następnie może być wydana na usługi realizowane przez Linkhouse lub wypłacona przelewem internetowym na zasadach określonych dalej.
 3.        3. Listę możliwych do polecania usług określa punkt 4. Za polecenie usługi określonej w punkcie 4 Partner otrzyma Prowizję, która określona jest również w punkcie 4.
 4.        4.
  KategoriaProwizja
  Domeny i zaplecza z historią1%
  Branżowe Pakiety SEO2%
  Katalogowanie stron1%
  Social media1%
  Linki zagraniczne2%
  Pozycjonowanie lokalne2%
  Linki z forów2%
  Linkowanie abonamentowe1%
  Zaplecza SEO1%
  Listy SEO15%
  Audyty i raporty SEO10%
  Marketing rekomendacji1%
  Pakiety SEO1%
  Blasty10%
  Linki z profili2%
  Dodawanie ogłoszeń1%
  Darmowe produkty0%
  Relinkowanie2%
  Artykuły sponsorowane1%
 5.        5. Usługa uznana jest za poleconą gdy zakupów w sklepie internetowym Linkhouse dokona nowy klient (przez nowego klienta rozumie się klienta, który na dzień złożenia i opłacenia zamówienia w sklepie nie posiadał konta klienta w sklepie Linkhouse) przy użyciu linku polecającego, do którego dostęp ma Partner w sekcji Moje konto – Program Partnerski.
 6.        6. Polecanie usług może odbywać się wyłącznie przez legalne i zgodne z Netykietą sposoby ogólno pojętej reklamy. W szczególności zabronione jest spamowanie grup i for dyskusyjnych oraz wysyłanie reklamy w postaci niezamówionej lub niechcianej korespondencji w formie elektronicznej.
 7.        7. Prowizja dla Partnera zostanie naliczona w momencie gdy wykupione przez nowego klienta poleconego przez Partnera zostaną opłacone.
 8.        8. Zgromadzone na koncie Partnera środki pozyskane z Prowizji mogą zostać:
 9.        9. Wykorzystane na zakup usług świadczonych przez Linkhouse
 10.        10. Wypłacone na konto bankowe Partnera przelewem internetowym tylko i wyłącznie w przypadku gdy Partner prowadzi działalność gospodarczą lub reprezentuję spółką osobą lub spółkę prawa handlowego. Dotyczy to zarówno podmiotów krajowych, jak i zagranicznych.
 11.        11. Zabrania się sztucznego manipulowania prowizji w szczególności poprzez: zakładanie dwóch kont w systemie przez jednego użytkownika; podawania fałszywych danych rozliczeniowych w celu rozróżnienia kont.
 12.        12. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu po uprzednim opublikowaniu go pod adresem: https://linkhouse.pl/sklep/content/3-regulamin

XIV Przepisy Końcowe.

1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://linkhouse.pl/sklep.

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na  swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta.  Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów,  korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

XV Załączniki

1. Formularz reklamacyjny

2. Formularz odstąpienia od umowy

 Drogi Użytkowniku,

Nasz Serwis prowadzony przez Grupa KBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wraz naszymi partnerami wymienionymi w Polityce Prywatności wykorzystuje pliki cookies zapisywane na Twoim urządzeniu i inne technologie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie i w Internecie.

Przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora. Dane te są przetwarzane do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych i/lub partnerom wymienionym w Polityce Prywatności.

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę Dowiedz się więcej