Zarejestruj się

Branża kosmetyczna: z jakich technik marketingu i content marketingu korzysta?

ikona-data-publikacji
Opublikowano

10/07/2020

ikona-data-publikacji
Opublikowano

10/07/2020

Spis treści

Kosme­tyki to jedne z tych pro­duk­tów, które kupu­jemy zmy­słami. Patrzymy na nie i wyobra­żamy sobie jak ubo­gacą nasz maki­jaż czy też pie­lę­gna­cję. Podob­nie jest per­fu­mami, nie kupimy per­fum któ­rych zapach nam się nie spodoba. Mar­ke­ting tego typu pro­duk­tów musi róż­nić się od mar­ke­tingu np. branży meblar­skiej. Zwłasz­cza jeśli cho­dzi o con­tent mar­ke­ting. Jeżeli chcesz się dowie­dzieć jak two­rzyć con­tent w branży kosme­tycz­nej, który pobu­dzi zmy­sły odbiorcy, czy­taj dalej!

Sensualizm czyli stwórz historię wpływającą na zmysły

Jak prze­czy­ta­łeś powy­żej, zmy­sły odgry­wają dużą rolę przy zaku­pie kosme­ty­ków. Warto to wyko­rzy­stać two­rząc con­tent. Codzienne życie, sprawy z któ­rymi mie­rzy się każdy z nas to wręcz ide­alny plan na sto­ry­tel­ling. Jed­nak pamię­taj żeby nie prze­sa­dzić. Baśniowy motyw się tu raczej nie spraw­dzi. Swo­bodna nar­ra­cja oraz przed­sta­wie­nie kosme­tyku jako reme­dium lub boha­tera który wybawi odbior­ców od codzien­nych pro­ble­mów z któ­rymi się mie­rzą. Oto prze­pis na suk­ces. Przy­kład? Szam­pon prze­ciw­łu­pie­żowy, który niczym super­bo­ha­ter uwolni od nawra­ca­ją­cego łupieżu i poczu­cia wstydu z powodu bia­łych śla­dów na ciem­nych ubra­niach. Pro­ste, ale jak sku­teczne!

Con­tent jest nie­zwy­kle ważny przy zaku­pach przez Inter­net. Klienci lubią testo­wać kosme­tyki na wła­snej skó­rze. Pod­czas zaku­pów online są pozba­wieni tej moż­li­wo­ści. Dla­tego to wła­śnie wszel­kie publi­ka­cje od blog postów po opisy pro­duk­tów powinny zadzia­łać na ich zmy­sły i wyobraź­nię. Im lepiej zadzia­łają tym więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że klient dokona zakupu.

Pokaż produkty w akcji 

Jeśli two­rzysz blog posta o kon­kret­nych produktach lub piszesz con­tent na social media, dodaj do tek­stu zdję­cie z „życia wzięte”. Stoc­kowe gra­fiki może są ładne i este­tyczne ale to wła­śnie te praw­dziwe zdjęcia dodają war­to­ści opu­bli­ko­wa­nym tre­ściom. Czemu? Sta­no­wią spo­łeczny dowód słusz­no­ści. Udo­wad­niają, że pro­dukty są uży­wane przez „zwy­kłych ludzi”, poka­zują, że te pro­dukty to nie tylko rekla­mo­wane w sieci nowo­ści, ale także praw­dziwe kosme­tyki któ­rych uży­wają praw­dziwi ludzi i które naprawdę dzia­łają. Bar­dzo dobrym pomy­słem jest User Gene­ra­ted Con­tent. To jesz­cze bar­dziej podnie­sie war­tość i jesz­cze bar­dziej przy­bliży odbiorcę do pro­duk­tów. Nic tak nie nakłoni do kupna jak zdjęcie innego użytkownika. W przy­padku szmi­nek gdy odbiorca zoba­czy taki con­tent w gło­wie poja­wia się myśl: Skoro tej pomadki używa dziew­czyna taka jak ja (nie piękna modelka czy influ­en­cerka) i wygląda w niej obłęd­nie to ja też chcę mieć tą pomadkę! 

Dobierz content do odbiorców 

Two­rząc con­tent skup się nie tylko na tym jak opi­sać kon­kretny pro­dukt, ale także do kogo skie­ro­wany będzie tekst który piszesz. Po pierw­sze – język. Jeżeli two­rzysz post, o kosme­ty­kach dla nasto­la­tek, oficjalny i gór­no­lotny język się nie spraw­dzi. Tekst musi brzmieć pro­sto, tak jakby dziew­czyny roz­ma­wiały ze swoją rówieśniczką. Nato­miast jeśli two­rzysz tre­ści, o kosme­ty­kach pie­lę­gna­cyj­nych dla Pań 60+ nawią­za­nia to cele­bry­tów czy też zbyt zbyt swo­bodny język odstra­szą czy­tel­niczki. Tekst musi mieć pro­fe­sjo­nal­nych, ale też nie­zbyt ofi­cjalny wydźwięk. Należy zna­leźć złoty śro­dek.

W branży kosmetycznej bar­dzo czę­sto spo­ty­kane są tek­sty kie­ro­wane tylko do kobiet. Oczy­wi­ście są pro­dukty, któ­re przeznaczone są dla nich, jed­nak warto pamię­tać, że coraz wię­cej męż­czyzn korzy­sta z pro­duk­tów do maki­jażu czy też kosme­ty­ków pie­lę­gna­cyj­nych. Nie należy ich pomi­jać w komu­ni­ka­cji. Dobrym podej­ściem jest także zało­że­nie, że męż­czyzna może chcieć kupić dany pro­dukt swo­jej kobie­cie. Wtedy, czy­tając dany tekst będzie czuł się nie­swojo gdy wszyst­kie cza­sow­niki będa miały formę żeń­ską. W okolicach Świąt Bożego Naro­dze­nia czy Walen­ty­nek warto napi­sać tekst pro­mu­jący krem dla kobiet ale skie­ro­wany do Panów.

Content Marketing First 

Jest to zasada, którą bar­dzo dobrze wykorzy­stała zało­ży­cielka zna­nej na całym świe­cie marki kosme­tycz­nej Glos­sier. Polega ona na uprzednim zainteresowaniu klientów contentem a następnie zaprezentowaniu im produktów/usług. Por­tal „Into The Gloss” powstał przed pre­mierą samej marki Glos­sier i zdo­był wielu fanów. Dzięki temu gdy pro­dukty poja­wiły się na por­talu, dotarły tym samym do ogrom­nej grupy czy­tel­ni­ków „Into The Gloss”. Obec­nie pro­dukty Glos­sier regu­lar­nie poja­wiają się na stro­nie nie tylko jako główni boha­te­ro­wie tek­stów ale także jako pro­dukty, z któ­rych korzy­stają goście gosz­czący w wywia­dach, pro­dukty uży­wane pod­czas sesji zdję­cio­wych itp. Podob­nie było z Insta­gra­mem, zanim marka zaczęła publi­ko­wać tre­ści komer­cyjne na kon­cie @glos­sier poja­wiło się tam ponad sto wpi­sów two­rzących estetyczną tablicę inspi­ra­cyjną, odzwier­cie­dla­jącą ducha marki. W momen­cie pre­miery kosme­ty­ków konto obser­wo­wało kil­ka­na­ście tysięcy Insta­gra­mo­wi­czów. Obec­nie jest to bli­sko trzy miliony osób. Takie podejście popłaca i to jak widzisz bardzo dobrze.

Artykuły sponsorowane

Gdy pada hasło content większość z nas myśli o tekstach lub artykułach. Artykuły sponsorowane mogą bardzo pomóc w rozpoznawalności Twojej marki. To bardzo dobra szansa na zwiększenie jej widoczności w Google, a co za tym na większy ruch na Twojej stronie. W Linkhouse dostępnych jest ponad 1500 miejsc z kategorii moda, uroda, kosmetyki i kobieta gdzie możesz zamieścić swoje artykuły o tematyce beauty. 

Podsumowanie

Nie tylko podej­ście Con­tent Mar­ke­ting First jest opła­calne. Każ­dego rodzaju tre­ści, publi­ko­wane z roz­wagą i odpo­wied­nią dba­ło­ścią o szcze­góły przy­niosą efekty. Dbając o formę przekazu oraz odpowiednią grupę docelową na pewno szybko odkryjesz potencjał content marketingu. Jesteśmy pewni, że kierując się powyż­szymi wska­zów­kami stwo­rzysz wyso­kiej jako­ści con­tent, który pod­bije branżę kosme­tyczną.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze

Dzielimy się wiedzą, case studies i przepytujemy ekspertów, by pomóc Twojej firmie wykorzystywać w pełni marketingowy potencjał sieci.

Podobne wpisy

Zapisz się do newslettera

Nasz newsletter to tylko jeden e-mail miesięcznie. Dzięki niemu będziesz na bieżąco z najnowszymi merytorycznymi artykułami oraz funkcjonalnościami Linkhouse, nad którymi nieprzerwanie pracujemy, aby usprawnić Twój proces budowy linków.