Interaktywny content marketing

Sebastian Heymann

Sebastian Heymann

ikona-data-publikacji

Opublikowano

19/06/2020

ikona-data-publikacji

Opublikowano

19/06/2020

Spis treści

Suk­ce­sem con­tent mar­ke­tingu jest jego cią­gły roz­wój i otwar­tość na coraz now­sze formy. Aby zaska­ki­wać i przy­cią­gać uwagę użyt­kow­ni­ków con­tent mar­ke­ting idzie w stronę inte­rak­cji. Jeśli zasta­na­wiasz się na czym polega inte­rak­tywny con­tent mar­ke­ting, tłu­ma­czymy. 

W skró­cie inte­rak­tywny con­tent mar­ke­ting ma na celu zaan­ga­żo­wać odbiorcę czyli … zadbać o inte­rak­cję. Two­rze­nie takich tre­ści jest sku­teczne nie tylko w przy­padku stron edu­ka­cyj­nych czy tych o cha­rak­te­rze roz­ryw­ko­wym. Tego typu roz­wią­za­nie spraw­dzi się w zasa­dzie w każ­dej branży, o ile zostanie dobrze prze­my­ślane i zapla­no­wane. By inte­rak­tywny con­tent speł­niał swoje zada­nie, musi być przede wszyst­kim inte­re­su­jący dla użyt­kow­nika. 

Przy­kłady inte­rak­tyw­nego con­tentu

Oto kilka przy­kła­dów inte­rak­tyw­nego con­tentu, od któ­rych możesz zacząć swoją przy­godę z treściami tego typu. 

  • Quizy – dosko­nały pomysł na wej­ście w inte­rak­cje z użyt­kow­nikami. Jest to także dobry spo­sób na pozna­nie pre­fe­ren­cji klienta i dosto­so­wa­nie do nich swo­jej oferty. Ofe­ru­jąc klien­towi roz­wią­za­nie quizu możesz także pod­su­nąć mu swoje pro­dukty lub usługi jako ide­alną pro­po­zy­cję sko­re­lo­waną z wyni­kiem quizu. Przy­kład: sklep z pro­duk­tami do pie­lę­gna­cji wło­sów ofe­ruje wypeł­nie­nie quizu na temat kon­dy­cji wło­sów, po wypeł­nie­niu go, poja­wiają się suge­stie pro­duk­tów ze strony sklepu np. odżywki do wło­sów znisz­czo­nych. 
  • Wie­lo­wy­mia­rowe zdję­cia i gra­fiki – zapre­zen­to­wa­nie pro­duk­tów lub usług w 360 stop­niach uła­twia pro­ces decy­zyjny w dużym stop­niu. Klient nie musi już tak bar­dzo pole­gać na swo­jej wyobraźni, co redu­kuje póź­niej­szy dyso­nans poza­ku­powy. O wiele szyb­ciej podej­muje się decy­zję, jeżeli można zoba­czyć pro­dukt z każ­dej strony. 
  • Czat – jeden z wielu spo­so­bów na ulep­sze­nie obsługi klienta. Dzięki nim możesz wejść w bez­po­śred­nią inte­rak­cję z klien­tem a jego obsługa staje się bar­dziej sper­so­na­li­zo­wana. Wystar­czy dodać chat­box do swoje strony a klient w dowol­nym momen­cie będzie mógł zadać pyta­nie. 
  • Inte­rak­tywna info­gra­fika – od dobrze zna­nej infogra­fiki rożni się tym, że użyt­kow­nik może prze­su­wać ją w pio­nie i w pozio­mie, kli­kać w ani­ma­cje lub zmie­niać slajdy. Wyko­rzy­stu­jąc inte­rak­tywną info­gra­fikę możesz zapre­zen­to­wać suche dane, które same w sobie nie są dość inte­re­su­jące, w nowo­cze­sny i cie­kawy spo­sób

Inte­rak­tywny con­tent a SEO

Zain­we­sto­wa­nie w tego typu con­tent znacz­nie popra­wia user expe­rience, co z kolei prze­kłada się na wspar­cie SEO. Ofe­ro­wa­nie użyt­kow­nikom inte­rak­tyw­nej tre­ści pozy­tyw­nie wpływa na postrze­ga­nie strony i samej marki. Poza tym wyróż­nia Cię na tle kon­ku­ren­cji. Użyt­kow­nik szyb­ciej zapa­mięta stronę, która dora­dziła mu pro­dukt na bazie quizu, niż tę na któ­rej musiał radzić sobie sam. Uni­kalne tre­ści to dobry spo­sób by pozo­stać w pamięci użyt­kow­ni­ków. Dzięki nim klient pozo­staje także dłu­żej na Twojej stro­nie. W końcu w inte­rak­tywnym con­ten­cie cho­dzi o to aby zaan­ga­żo­wać klienta. To także wpływa na Twoją pozy­cję w wyszukiwarce Google. Jeżeli treść inte­rak­tywna będzie dosto­so­wana do urzą­dzeń mobil­nych, Google doceni to jesz­cze bar­dziej. Kolej­nym aspek­tem wpły­wa­ją­cym na pozy­cjo­no­wa­nie jest off page SEO. Inte­rak­tywne tre­ści dają nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści do lin­kow­nia zewnętrz­nych blo­gów, baz danych czy stron inter­ne­to­wych. Jak widzisz, wpro­wa­dze­nie tego typu con­tentu może naprawdę znacząco popra­wić pozy­cjo­no­wa­nie Two­jej strony. 

Jak stworzyć interaktywny content?

Inte­rak­tywne tre­ści (tak jak wszyst­kie publi­ko­wane tre­ści) powinny być dobrze prze­my­ślane oraz kre­atywne. Con­tent powi­nien być inte­re­su­jący, tak aby użyt­kow­nicy nie zre­zy­gno­wali w poło­wie inte­rak­cji. Należy także pamię­tać, że każda inte­rak­tywna treść musi być spójna. Quiz nie może być zbio­rem przy­pad­ko­wych pytań na dany temat, co ważne powi­nien być także oparty na wie­dzy. Musi two­rzyć spójną całość i wno­sić rze­telne infor­ma­cje. Wra­ca­jąc do przy­kładu sklepu z pro­duk­tami do pie­lę­gna­cji do wło­sów: klientka jest pewna że rodzaj jej wło­sów to włosy suche, wypeł­nia quiz aby otrzy­mać reko­men­da­cję pro­duk­tów, które pomogą jej w pie­lę­gna­cji tego rodzaju wło­sów. Jed­nak wynik quizu wska­zuje na włosy prze­tłusz­cza­jące się. Wynik oczywiście mija się z prawdą, przez co pole­ce­nia także. Sklep straci wia­ry­god­ność w oczach klientki i osta­tecz­nie straci także ją. Naj­praw­do­po­dob­niej kobieta zamknie stronę sklepu i roz­pocz­nie poszu­ki­wa­nia w innych skle­pach. Warto prze­my­śleć co się publi­kuje, nie tylko w wer­sji inte­rak­tyw­nej. 

Następna sprawa, o któ­rej należy pamię­tać to grupa doce­lowa. Nie warto foku­so­wać się tylko na tym żeby treść była jak najbar­dziej zaska­ku­jąca i kre­atywna. Warto sku­pić się na tym co najbar­dziej spodoba się gru­pie doce­lo­wej. Jeżeli Twoi klienci to praw­nicy w śred­nim wieku nie będzie ich inte­re­so­wać quiz – pomy­ślą, że to strata czasu. Lepiej posta­wić na info­gra­fikę która zapre­zen­tuje im cie­kawe dane doty­czące tema­tyki, któ­rej szu­kają. Jeżeli nato­miast Twoją grupą doce­lową są nasto­lat­ko­wie, możesz śmiało posta­wić na quizy. Mło­dzi ludzie są o wiele bar­dziej skłonni do ich roz­wią­zy­wa­nia. 

Pod­su­mo­wa­nie

Pod­su­mo­wu­jąc, inte­rak­tywny con­tent to cie­kawa forma, którą możesz wpro­wa­dzić na swoją stronę. Na pewno przy­cią­gniesz tym uwagę swo­ich użyt­kow­ni­ków, jed­nak pamię­taj by dobrać odpo­wied­nią formę do grona odbior­ców. Jak każda publi­ko­wana treść musi być także dobrze prze­my­ślana. Inte­rak­tywną formą przy­cią­gniesz uwagę odbiorcy ale to tre­ścią musisz ją utrzy­mać. 

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze

Dzielimy się wiedzą, case studies i przepytujemy ekspertów, by pomóc Twojej firmie wykorzystywać w pełni marketingowy potencjał sieci.

Podobne wpisy

Analiza GAP linków zewnętrznych

Analiza GAP linków zewnętrznych

Praca nad najwyższą pozycją w wynikach wyszukiwania to zaciekła rywalizacja z konkurencją, w której rolę sędziego przyjmuje algorytm Google. Jak zabiegać o jego względy i jaką rolę odgrywają w tym linki zewnętrzne?

Zapisz się do newslettera

Nasz newsletter to tylko jeden e-mail miesięcznie. Dzięki niemu będziesz na bieżąco z najnowszymi merytorycznymi artykułami oraz funkcjonalnościami Linkhouse, nad którymi nieprzerwanie pracujemy, aby usprawnić Twój procesie budowy linków.