Regulamin dla wydawców

Regulamin dla wydawców w platformie Linkhouse

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu app.linkhouse.co oraz zasady oferowania usług, zamawiania usług i ich realizacji poprzez serwis internetowy – app.linkhouse.co.
 2. Linkhouse to platforma do link buildingu oraz przeprowadzania działań content marketingowych. Usługodawca oferuje realizację działań oraz pośredniczy w ich sprzedaży łącząc Wydawców i Reklamodawców, pozwalając jednym na monetyzowanie własnych mediów, a drugim na wygodniejsze korzystanie z zalet link buildingu i content marketingu.
 3. Właścicielem serwisu Linkhouse i serwisu app.linkhouse.co jest Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawska 40/2A
 4. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 5. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 • Linkhouse – prowadzona przez administratora w języku polskim platforma on-line funkcjonująca pod adresem app.linkhouse.co;
 • Usługodawca – Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawska 40/2A.
 • Platforma – strona internetowa pod adresem app.linkhouse.co oraz wszelkie jej podstrony.
 • Produkt – usługa, która może być przedmiotem świadczenia poprzez platformę Linkhouse przez Wydawcę na rzecz Reklamodawcy;
 • Oferta – jednostronne oświadczenie woli Wydawcy zamieszczone w serwisie Linkhouse dotyczące oferowanego przez Wydawcę poprzez serwis Linkhouse Produktu;
 • Baza Ofert – zagregowany zbiór Ofert Wydawców udostępniony w Platformie do wglądu Reklamodawcom szczególnie w celu dokonania Zamówienia Produktu;
 • Cena Wydawcy lub Wynagrodzenie Wydawcy – stawka wynagrodzenia netto wskazana podczas dodawania Oferty w Platformie i otrzymywana przez Wydawcę za prawidłowo zrealizowane zamówienie Produktu, które w zależności od wskazanego statusu prawnego w Koncie Użytkownika może zostać powiększone o stawkę podatku VAT;
 • Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet do platformy oferowania, zamawiania i realizacji usług oraz organizacja w/w czynności w jej obrębie, w tym obsługa płatności i obsługa klienta.
 • Reklamodawca – użytkownik serwisu Linkhouse, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zamówienia Produktu poprzez serwis internetowy Linkhouse. Reklamodawcą może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
 • Wydawca – użytkownik serwisu Linkhouse, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza świadczyć usługi (Produkty) na rzecz Reklamodawców poprzez serwis internetowy Linkhouse. Wydawcą może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca;
 • Użytkownik – osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, który dokonał rejestracji w Platformie,
 • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Linkhouse czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w platformie Linkhouse, umożliwiające korzystanie z platformy Linkhouse jako Wydawca lub Reklamodawca, lub jednocześnie jako Wydawca i Reklamodawca;
 • Zamówienie – transakcja inicjowana przez Reklamodawcę poprzez złożenie zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, Wydawcą i Reklamodawcą. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość;
 • Rachunek – indywidualny rachunek Użytkownika prowadzony on-line przez Usługodawcę, dostępny poprzez Konto Użytkownika, który służy do dokonywania rozliczeń pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcą.
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej app.linkhouse.co;
 1. Szczegółowe informacje o Produktach znajdują się na stronie internetowej app.linkhouse.co, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: kontakt@linkhouse.pl
 2. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@linkhouse.pl

§2. Postanowienia dodatkowe

 1. Za dni robocze w rozumieniu Regulaminu rozumie się każdy dzień inny niż sobota, niedziela oraz jakikolwiek inny dzień ustawowo wolny od pracy zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.
 2. Ilekroć w Regulaminie lub w Platformie używane jest pojęcie jednego miesiąca oznacza to okres wynoszący 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych.
 3. Ilekroć w Regulaminie lub w Platformie używane jest określenie wskazujące na bezterminowy okres ważności zrealizowanego Produktu, rozumianego w szczególności jako np.:
  1. Czas emisji artykułu sponsorowanego
  2. Czas umieszczenia linku w istniejącym już artykule na stronie internetowej będącej przedmiotem Oferty

Usługodawca zastrzega, że ten okres musi wynosić co najmniej 12 miesięcy (słownie: dwanaście miesięcy).

§3. Warunki świadczenia Usługi

 1. Usługa świadczona przez Usługodawcę w szczególności rozumiana jest jako pośredniczenie pomiędzy Wydawcami a Reklamodawcami w sprzedaży Produktów oferowanych przez Wydawców za pośrednictwem Platformy.
 2. Wydawca dodając do Platformy Ofertę wyraża zgodę na jej prezentację w Bazie Ofert w formie wybranej przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że dane Oferty nie będą zmodyfikowane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Wydawcy.
 3. Wydawca dodając Ofertę do Bazy Ofert jednocześnie oświadcza iż dysponuje pełnią praw do działania w imieniu właściciela strony internetowej, której dotyczy Oferta.
 4. Cena Wydawcy lub Wynagrodzenie Wydawcy rozumiane jako stawka wynagrodzenia netto konkretnej Oferty nie stanowi ceny uiszczonej przez Reklamodawcę podczas składania zamówienia, które to jest ustalane przez Usługodawcę z zachowaniem pełnej dowolności co do jej wysokości.
 5. Dodanie przez Wydawcę Oferty oraz następnie jej prezentacja przez Usługodawcę w Bazie Ofert nie stanowi gwarancji otrzymania zamówień od Reklamodawcy w jakiejkolwiek liczbie oraz jakimkolwiek poziomie obrotu rozumianego jako wartość pieniężna zamówień w jakimkolwiek okresie.
 6. Okres ważności oferty dodanej przez Wydawcę jest bezterminowy i Wydawca jest zobowiązany do przestrzegania jej warunków do momentu usunięcia Oferty lub jej modyfikacji.
 7. Oferty w Platformie podlegają moderacji. Usługodawca ma prawo zaakceptować Ofertę bez jakichkolwiek zmian lub odrzucić ze wskazaniem powodu. Wydawca ma prawo przesyłać Ofertę do ponownej akceptacji dowolną liczbę razy.
 8. W przypadku modyfikacji przez Wydawcę zaakceptowanej wcześniej Oferty trafia ona do ponownej moderacji i do czasu zaakceptowania przez Usługodawcę nie jest dostępna w Bazie Ofert.
 9. W sytuacji gdy podczas składania Zamówienia Reklamodawca wnioskować będzie o wykorzystanie kodu śledzenia do monitorowania efektywności realizowanej kampanii marketingowej opracowanego przez Usługodawcę, a Wydawca wyrazi zgodę na wykorzystanie tejże metody to jednocześnie Wydawca oświadcza iż posiada wszelkie zgody abonentów lub użytkowników końcowych wymagane prawem umożliwiające instalowanie kodu oraz przetworzenie danych pozyskanych za jego pomocą.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty lub Ofert z Platformy zarówno ze wskazaniem przyczyny jej/ich usunięcia jak i bez jej wskazania.
 11. Usługodawca zastrzega, że Wydawca uczestnicząc w Bazie Ofert Platformy każdorazowo ma prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia złożonego przez Reklamodawcę.
 12. Usługodawca zastrzega iż w pełni zabronione jest podejmowanie przez Wydawcę jakichkolwiek działań mających na celu wykorzystanie Platformy do komunikacji z Reklamodawcą lub realizacji Produktów dla Reklamodawcy na zewnątrz Platformy.

§4. Artykuły sponsorowane

 1. Artykuły sponsorowane wraz (jeśli zostały dostarczone) z towarzyszącymi mediami to treści dostarczone przez Reklamodawcę, które najczęściej stanowią element realizacji działań marketingowych w sieci Internet.
 2. Wydawca dodając w Platformie Ofertę artykułu sponsorowanego ma prawo wskazać wymagania techniczne i merytoryczne dotyczące artykułu sponsorowanego dostarczanego w Platformie do emisji.
 3. Poprzez opublikowanie dostarczonego artykułu sponsorowanego Wydawca jednocześnie oświadcza iż akceptuje jego kwestie techniczne i merytoryczne i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń względem Reklamodawcy.
 4. Emisja artykułu sponsorowanego powinna nastąpić:
  1. Nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od poinformowania Wydawcy o oczekującym w Platformie zleceniu do realizacji, które następujące poprzez komunikat e-mailowy oraz poprzez prezentację zlecenia na liście zleceń w Platformie. Terminu tego nie stosuje się gdy Reklamodawca w wytycznych dla Wydawcy jasno wskazał inny termin publikacji. W takiej sytuacji wiążący jest termin wskazany przez Reklamodawcę z zastrzeżeniem, że jeśli wymagana data publikacji jest równoważna z datą przesłania wytycznych do Wydawcy to Wydawca ma prawo do realizacji Produktu najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od w/w terminu.
  2. Na stronie internetowej korespondującej z przedstawioną przez Wydawcę Ofertą w Platformie.
  3. Zachowując wewnętrzne podlinkowanie artykułu na w/w stronie internetowej, z zastrzeżeniem iż to podlinkowanie nie może posiadać html’owego atrybutu rel=”nofollow”
  4. Na domenie internetowej wskazanej w Ofercie, z zastrzeżeniem iż jeśli w Ofercie podana jest domena główna strony internetowej, to zabroniona jest publikacja na jakiejkolwiek subdomenie.
  5. W formie niezmienionej od tej wskazanej w Platformie, chyba że zostało ustalone z Reklamodawcą inaczej.
  6. Zachowując wszelkie aspekty techniczne, merytoryczne i handlowe wskazane w Ofercie.
 5. W zależności od szczegółów Oferty dodanej przez Wydawcę do Platformy emisja artykułu sponsorowanego powinna trwać:
  1. Co najmniej 12 miesięcy
  2. Bezterminowo – przez co rozumiane jest tak długo jak strona internetowa będąca elementem Oferty będzie istnieć w sieci Internet, lecz nie krócej niż 12 miesięcy
 6. Za realizację emisji artykułu sponsorowanego zgodnego z przedstawioną Ofertą w Platformie Wydawca otrzymuje wynagrodzenie wskazane w przedstawionej Ofercie w ciągu 3 dni roboczych od poprawnego opublikowania artykułu sponsorowanego, z zastrzeżeniem, że przez opublikowanie artykułu sponsorowanego rozumie się podanie bezpośredniego linku do w/w publikacji w odpowiednim miejscu w Platformie.
 7. Przez poprawną publikację artykułu sponsorowanego rozumie się taką, gdzie Reklamodawca nie wniósł żadnych reklamacji (poprawek) w ciągu 3 dni roboczych od jej emisji.
 8. W sytuacji gdy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych Reklamodawca złoży reklamację, a Wydawca następnie reklamację tę uwzględni to Wydawca otrzyma wynagrodzenie w ciągu 2 dni roboczych od wprowadzenia stosownych poprawek w realizacji Produktu. Jednocześnie Usługodawca nie zastrzega żadnej liczby dozwolonych poprawek zgłaszanych przez Reklamodawcą, z zastrzeżeniem, że Wydawca ma prawo zgłosić każdą poprawkę Reklamodawcy do mediacji u Usługodawcy. W przypadku gdy Wydawca nie wprowadzi poprawek wynagrodzenie dla Wydawcy nie zostanie naliczone.
 9. Otrzymanie wynagrodzenia następuje poprzez zwiększenie wartości Rachunku (salda) Wydawcy w Platformie.

§5. Linki reklamowe

 1. Linki reklamowe to Produkt polegający na emisji linku tekstowego lub banneru reklamowego we wskazanym w Ofercie Wydawcy miejscu na stronie internetowej będącej przedmiotem Oferty.
 2. Wydawca dodając w Platformie Ofertę linku reklamowego ma prawo wskazać wymagania techniczne i merytoryczne dotyczące linku reklamowego dostarczanego w Platformie do emisji.
 3. Poprzez opublikowanie dostarczonego linku reklamowego Wydawca jednocześnie oświadcza iż akceptuje jego kwestie techniczne i merytoryczne i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń względem Reklamodawcy.
 4. Emisja linku reklamowego powinna nastąpić:
  1. Nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od poinformowania Wydawcy w Platformie o oczekującym zleceniu do realizacji, które następujące poprzez komunikat e-mailowy oraz poprzez prezentację zlecenia na liście zleceń w Platformie
  2. Na stronie internetowej korespondującej z przedstawioną przez Wydawcę Ofertą w Platformie
  3. Na domenie internetowej wskazanej w Ofercie, z zastrzeżeniem iż jeśli w Ofercie podana jest domena główna strony internetowej, to zabroniona jest publikacja na jakiejkolwiek subdomenie.
  4. W formie niezmienionej od tej wskazanej w Platformie, chyba że zostało ustalone z Reklamodawcą inaczej.
  5. Zachowując wszelkie aspekty techniczne, merytoryczne i handlowe wskazane w Ofercie.
 5. Termin emisji linku reklamowego każdorazowo określany jest podczas Zamówienia. Zaakceptowanie zamówienia przez Wydawcę i emisja linku reklamowego oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na emisję linku reklamowego podczas całego okresu wskazanego przez Reklamodawcę w Zamówieniu. Terminu tego nie stosuje się gdy Reklamodawca w wytycznych dla Wydawcy jasno wskazał inny termin publikacji. W takiej sytuacji wiążący jest termin wskazany przez Reklamodawcę z zastrzeżeniem, że jeśli wymagana data publikacji jest równoważna z datą przesłania wytycznych do Wydawcy to Wydawca ma prawo do realizacji Produktu najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od w/w terminu.
 6. Usługodawca zastrzega, ze Cena Wydawcy wskazana w Ofercie w interwałach 1-miesięcznych może być przeliczana na stawkę dzienną, aby umożliwić Reklamodawcy składanie zamówień na okresy czasu inne niż wielokrotność miesiąca.
 7. Wydawca zachowuje prawo do wskazania minimalnego okresu czasu emisji pojedynczego linku reklamowego z poziomu Oferty.
 8. Za realizację emisji linku reklamowego zgodnego z przedstawioną Ofertą w Platformie Wydawca otrzymuje wynagrodzenie wskazane w przedstawionej Ofercie w ciągu 3 dni roboczych od poprawnego opublikowania linku reklamowego, z zastrzeżeniem, że przez opublikowanie linku reklamowego rozumie się podanie bezpośredniego linku do w/w publikacji w odpowiednim miejscu w Platformie.
 9. Przez poprawną publikację linku reklamowego rozumie się taką, gdzie Reklamodawca nie wniósł żadnych reklamacji (poprawek) w ciągu 3 dni roboczych od jej emisji.
 10. W sytuacji gdy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych Reklamodawca złoży reklamację, a Wydawca następnie reklamację tę uwzględni to Wydawca otrzyma wynagrodzenie w ciągu 2 dni roboczych od wprowadzenia stosownych poprawek w realizacji Produktu. Jednocześnie Usługodawca nie zastrzega żadnej liczby dozwolonych poprawek zgłaszanych przez Reklamodawcą, z zastrzeżeniem, że Wydawca ma prawo zgłosić każdą poprawkę Reklamodawcy do mediacji u Usługodawcy.
 11. Zabrania się Wydawcy:
  1. Ingerować w treść opublikowanego artykułu bez zgody Reklamodawcy,
  2. Udostępniania całości lub części treści artykułu oraz powierzchni przez niego zajmowanej do jakiejkolwiek dodatkowej działalności zarobkowej, np. sprzedaży bannerów, linków reklamowych, linków w istniejących artykułach czy innych form reklam w artykułach sponsorowanych opublikowanych za pośrednictwem Platformy
 12. Otrzymanie wynagrodzenia następuje poprzez zwiększenie wartości Rachunku (salda) Wydawcy w Platformie

§6. Linki w istniejących artykułach

 1. Linki w istniejących artykułach to emisja linku wskazanego przez Reklamodawcę w sposób wskazany przez Reklamodawcę w już istniejącym artykule na stronie internetowej będącej przedmiotem Oferty Wydawcy.
 2. Wydawca zapewnia, że ma pełne prawo rzeczowe i autorskie do wykorzystania w/w artykułu na stronie internetowej będącej przedmiotem Oferty Wydawcy i tym samym nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Wydawca dodając w Platformie Ofertę linku w istniejących artykułach ma prawo wskazać wymagania techniczne i merytoryczne dotyczące tego linku dostarczanego w Platformie do emisji.
 4. Poprzez opublikowanie dostarczonego linku Wydawca jednocześnie oświadcza iż akceptuje jego kwestie techniczne i merytoryczne i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń względem Reklamodawcy.
 5. Emisja linku reklamowego powinna nastąpić:
  1. Nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od poinformowania Wydawcy w Platformie o oczekującym zleceniu do realizacji, które następujące poprzez komunikat e-mailowy oraz poprzez prezentację zlecenia na liście zleceń w Platformie
  2. Na stronie internetowej korespondującej z przedstawioną przez Wydawcę Ofertą w Platformie
  3. Na domenie internetowej wskazanej w Ofercie, z zastrzeżeniem iż jeśli w Ofercie podana jest domena główna strony internetowej, to zabroniona jest publikacja na jakiejkolwiek subdomenie.
  4. W formie niezmienionej od tej wskazanej w Platformie, chyba że zostało ustalone z Reklamodawcą inaczej.
  5. Zachowując wszelkie aspekty techniczne, merytoryczne i handlowe wskazane w Ofercie.
 6. W zależności od szczegółów Oferty dodanej przez Wydawcę do Platformy emisja linka w istniejącym już artykule powinna trwać:
  1. Co najmniej 12 miesięcy
  2. Bezterminowo – przez co rozumiane jest tak długo jak strona internetowa będąca elementem Oferty będzie istnieć w sieci Internet, lecz nie krócej niż 12 miesięcy
 7. Za realizację emisji linka w istniejącym artykule zgodnego z przedstawioną Ofertą w Platformie Wydawca otrzymuje wynagrodzenie wskazane w przedstawionej Ofercie w ciągu 3 dni roboczych od poprawnego opublikowania linku w istniejącym artykule, z zastrzeżeniem, że przez opublikowanie linku w istniejącym artykule rozumie się podanie bezpośredniego linku do w/w publikacji w odpowiednim miejscu w Platformie.
 8. Przez poprawną publikację linku w istniejącym artykule rozumie się taką, gdzie Reklamodawca nie wniósł żadnych reklamacji (poprawek) w ciągu 3 dni roboczych od jej emisji.
 9. W sytuacji gdy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych Reklamodawca złoży reklamację, a Wydawca następnie reklamację tę uwzględni to Wydawca otrzyma wynagrodzenie w ciągu 2 dni roboczych od wprowadzenia stosownych poprawek w realizacji Produktu. Jednocześnie Usługodawca nie zastrzega żadnej liczby dozwolonych poprawek zgłaszanych przez Reklamodawcą, z zastrzeżeniem, że Wydawca ma prawo zgłosić każdą poprawkę Reklamodawcy do mediacji u Usługodawcy.
 10. Otrzymanie wynagrodzenia następuje poprzez zwiększenie wartości Rachunku (salda) Wydawcy w Platformie.

§7. Mailing

 1. Przez usługę mailingu będącego jedną z Ofert przedstawianych przez Wydawców w Platformie rozumie się usługę masowej wysyłki listów elektronicznych do grupy odbiorców zgromadzonych w ramach strony internetowej będącej elementem Oferty.
 2. Każdorazowo gdy przez Platformę zamawiana jest realizacja mailingu Wydawca oświadcza iż posiada pełnię praw do wykorzystania zebranych przez siebie adresów poczty elektronicznej w celach marketingowych.
 3. Wydawca dodając w Platformie Ofertę mailingu ma prawo wskazać wymagania techniczne i merytoryczne dotyczące kampanii mailingowej.
 4. Realizacja kampanii mailingowej przez Wydawcę powinna się odbyć zgodnie ze szczegółami zaprezentowanymi w Ofercie, w szczególności w terminie wskazanym przez Wydawcę.
 5. Poprawna realizacji kampanii mailingowej uznana jest wtedy gdy za pomocą Platformy Wydawca udostępnia Reklamodawcy raport z realizacji Kampanii.
 6. Po dostarczeniu raportu z realizacji Kampanii Reklamodawca ma 3 dni robocze na wniesienie reklamacji. Po upłynięciu tego terminu Wydawca otrzymuje wynagrodzenie za realizację Produktu.
 7. W sytuacji gdy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych Reklamodawca złoży reklamację, a Wydawca następnie reklamację tę uwzględni to Wydawca otrzyma wynagrodzenie w ciągu 2 dni roboczych od wprowadzenia stosownych poprawek w realizacji Produktu. Jednocześnie Usługodawca nie zastrzega żadnej liczby dozwolonych poprawek zgłaszanych przez Reklamodawcą, z zastrzeżeniem, że Wydawca ma prawo zgłosić każdą poprawkę Reklamodawcy do mediacji u Usługodawcy.
 8. Otrzymanie wynagrodzenia następuje poprzez zwiększenie wartości Rachunku (salda) Wydawcy w Platformie.

§8. Rozliczenia

 1. Za poprawne zrealizowanie Produktu w ramach przedstawionej przez siebie Oferty Wydawca otrzymuje wynagrodzenie wskazane przez siebie w Ofercie w formie zapisu elektronicznego na wirtualnym Rachunku (saldzie) w Platformie.
 2. W zależności od swojego statusu prawnego Wynagrodzenie Wydawcy może zostać powiększone o stawkę podatku VAT.
 3. Zgromadzone na wirtualnym Rachunku środki Wydawca może:
  1. Przeznaczyć na zakup Usług w Platformie
  2. Wypłacić poprzez dostarczenie Faktury VAT lub Rachunku za pomocą Platformy postępując zgodnie z instrukcją w Platformie
 4. Opisana wyżej wypłata środków z wirtualnego Rachunku nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia poprawnej Faktury VAT lub Rachunku.

§9. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do serwisu Linkhouse.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • działania podejmowane przez Użytkowników (Wydawców i Reklamodawców);
 • jakość i legalność Produktów oferowanych przez Wydawców;
 • prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Linkhouse;
 • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Linkhouse;
 • wady danych wprowadzonych do Linkhouse przez Użytkowników.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
 • niemożności korzystania z Linkhouse,
 • korzystania z Linkhouse,
 • braku dostępu do Linkhouse, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Linkhouse,
 • błędu w funkcjonowaniu Linkhouse,
 • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
 • oddziaływania osób trzecich,
 • usunięcia Konta.
 • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do serwisu Linkhouse wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z serwisu Linkhouse i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.
 4. W przypadku zawiadomienia o dostępie do serwisu Linkhouse osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Linkhouse, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.
 6. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Linkhouse, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją serwisu Linkhouse. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Linkhouse.
 7. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Reklamodawcy oraz Usługodawcy za sposób realizacji Zamówienia.
 8. Wydawca odpowiada za pełną szkodę wyrządzoną Reklamodawcy i Usługodawcy za nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie Zamówienia.
 9. Wydawca jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym wobec Reklamodawcy za prawidłowe wykonanie Zamówienia i zwalnia w powyższym zakresie Usługodawcę z tej odpowiedzialności.
 10. Wydawca ponosi odpowiedzialność za treść Oferty. Wydawca zobowiązany jest do wykonania w całości Produktu określonego w Ofercie.
 11. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Usługodawcy przez Reklamodawcę, Wydawca zobowiązuje się do przejęcia roszczenia lub przystąpienia do procesu. Ponadto, Wydawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód związanych z pozwaniem Usługodawcy, w tym kosztów procesu.
 12. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§10. Ochrona danych osobowych

 1. Dane udostępnione przez Wydawców w Ofertach dostępne są dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

§11. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie na Koncie odpowiedniej opcji pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem kontakt@linkhouse.pl w celu usunięcia Konta Użytkownika.

§12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Reklamodawcę lub Wydawcę i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2018