Jak wyko­rzy­stać mar­ke­ting szep­tany w pro­mo­cji e-com­merce?

Sebastian Heymann

Sebastian Heymann

ikona-data-publikacji

Opublikowano

11/07/2020

ikona-data-publikacji

Opublikowano

11/07/2020

Spis treści

Mar­ke­ting szep­tany czyli ina­czej buzz mar­ke­ting lub WoMM opiera się na dys­ku­sji i prze­ka­zy­wa­niu infor­ma­cji dalej. Wdrażając mar­ke­ting szep­tany można wiele zyskać, zwłasz­cza jeśli dzia­łasz w branży e-com­merce. Jest to taki rodzaj mar­ke­tingu, który w prze­ci­wień­stwie do reklam np. w wyszu­ki­warce nie nakła­nia użyt­kow­nika w spo­sób bez­po­średni do kupna. 

Mar­ke­ting szep­tany plus e-com­merce- połą­cze­nie ide­alne?

Celem buzz mar­ke­tingu jest wywo­ła­nie szumu wokół danego pro­duktu czy firmy. Czę­sto powta­rzana w dys­ku­sji marka zapi­sze się w pamięci użyt­kow­ni­ków. Dzięki temu zbu­du­jesz także jej pozy­tywny wize­ru­nek. Reko­men­da­cje zna­jo­mych i opi­nie inter­nau­tów to dwa naj­bar­dziej zaufane źró­dła opi­nii o pro­duk­tach. Warto wyko­rzy­stać ten poten­cjał. Mar­ke­ting szep­tany to jeden z naj­mniej kosz­tow­nych spo­so­bów na wypro­mo­wa­nie marki. Jest on bar­dzo uni­wer­salny i można uży­wać go w zasa­dzie w każ­dej branży. 

Buzz mar­ke­ting bar­dzo dobrze buduje zaan­ga­żo­wa­nie spo­łeczne. Nie musisz ogra­ni­czać się do jed­nego kanału. Grupy na Face­bo­oku, fora inter­ne­towe czy blogi bran­żowe – wszyst­kie dzia­ła­nia możesz pro­wa­dzić jed­no­cze­śnie jed­nak należy je mode­ro­wać na bie­żąco. Warto zacząć od pod­sta­wo­wego zało­że­nia mar­ke­tingu czyli zapre­zen­to­wa­nia (lub wykre­owa­nia) pro­blemu na który Twoja firma ma roz­wią­za­nie. Dopiero póź­niej zadbać o to aby wszyst­kie zalety pro­duktu zostały odpowiednio przed­sta­wione. Nie należy zapo­mi­nać także o tym, że buzz mar­ke­ting, tak jak każde roz­wią­za­nie pro­mo­cyjne musi być etyczny. Sku­pia­nie się na wadach konkurentów czy podawa­nie nie­praw­dzi­wych infor­ma­cji na ich temat to nie są zacho­wa­nia, które przy­cią­gną klien­tów do Two­jej firmy. 

Mar­ke­ting szep­tany – czego nie robić?

Z bie­giem czasu Inter­nauci są coraz bar­dziej wyczu­leni na punk­cie wia­ry­god­no­ści i praw­dzi­wo­ści tre­ści w sieci. Aby Twój mar­ke­ting był jak naj­bar­dziej sku­teczny nie należy wychwa­lać Two­jej marki/pro­duktu od samego początku kampanii oraz nie­ustan­nie w jej trakcie. Najl­epsze będą tre­ści neu­tralne lub o lekko pozy­tywnym zabar­wie­niu. Muszą one wyglą­dać natu­ral­nie a nie cza­rujmy się– nagłe zachwa­la­nie jed­nego pro­duktu na wielu forach czy kilku kon­tach w social media nie jest zbyt naturalne i wia­ry­god­nie. Ważny jest też język – swobodny, niezbyt oficjalny. Naj­lep­sze będzie deli­katne wtrą­ce­nie na temat marki w cza­sie dys­ku­sji lub pojedynczy post raz na jakiś czas. To da lep­sze wyniki niż cią­głe zachęcanie do zakupu i przed­sta­wia­nie ofi­cjal­nych sta­ty­styk mówiących o wyższości Twojego produktu nad innymi. Jeśli wybie­rasz influ­en­cera, który ma wzbu­dzić buzz, wybierz takiego, który będzie spójny z wize­run­kiem Two­jej marki oraz będzie powią­zany z branżą w której działasz. Influ­en­cerka z branży beauty, która nagle zachwala na swoim instagramowym kon­cie akce­so­ria samo­cho­dowe nie będzie zbyt wia­ry­godna. 

Rodzaje buzz mar­ke­tingu

Mar­ke­ting szep­tany może przy­bie­rać różne formy, oto kilka naj­po­pu­lar­niej­szych rodza­jów, które mogą przy­dać Ci się w branży e-com­merce. 

  1. Casual mar­ke­ting – jest to rów­no­le­gła promocja zarówno pro­duktu/usługi jak i dzia­łań nie­zwią­za­nych z głów­nym celem pro­mo­cji np. pro­mo­wa­nie zdro­wego trybu życia przez orga­ni­zację kon­kursu insta­gra­mowego na pro­filu firmy cate­rin­go­wej. 
  2. Pro­duct seeding – udo­stęp­nie­nia pro­duk­tów lide­rom opi­nii, któ­rzy następnie przed­sta­wiają swoją opi­nię w sieci na swo­ich mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Dobór influ­en­ce­ró­w/blo­ge­ró­w/vlo­ge­rów nie może być przy­pad­kowy gdyż grupa doce­lowa kon­kret­nego lidera opi­nii powinna pokry­wać się z grupą doce­lową firmy. 
  3. Trend­set­ting – pro­mo­wa­nie mody na daną markę lub pro­dukt. Bazuje na budo­wa­niu chęci naśla­dow­nic­twa wśród spo­łe­czeń­stwa. Bar­dzo czę­sto wyko­rzy­stuje się w tym celu wize­runki zna­nych osób, mają­cych ugrun­to­waną i pozy­tywną opi­nię wśród spo­łe­czeń­stwa. 
  4. Cause mar­ke­ting – opiera się na wspie­ra­niu kwe­stii waż­nych spo­łecz­nie dla grup doce­lo­wych odbior­ców. Ma to na celu zbu­do­wa­nie auto­ry­tetu marki oraz pozy­ska­nie sym­pa­tii i zaufa­nia wśród odbior­ców. 
  5. Com­mu­nity mar­ke­ting – pro­mo­wa­nie pro­duktu lub marki odbywa się poprzez udzie­la­nie się na gru­pach, forach itp. związanych z konkretną branżą.

Nie­za­leż­nie od tego, który rodzaj buzz mar­ke­tingu wybie­rzesz należy pamię­tać o jed­nym – stra­te­gia mar­ke­tingu musi być two­rzona indy­wi­du­al­nie dla każ­dej firmy. Powinna być kre­owana pod kon­kretną firmę i kon­kretną branżę. Stra­te­gie kopiuj-wklej lub nie­prze­my­ślane dzia­ła­nia mogą przy­nieść wię­cej szkody niż pożytku. 

Pod­su­mo­wa­nie 

Mar­ke­ting szep­tany to dobry pomysł, zwłasz­cza jeżeli Twój budżet jest ogra­ni­czony. Ma on bar­dzo dobrą sku­tecz­ność w porów­na­niu do nakła­dów finan­so­wych jakich wymaga. Jeżeli chcesz zain­we­sto­wać we współ­pracę z influ­en­cerami lub zna­nymi autorytetami, pamię­taj o ich roz­waż­nym dobo­rze. Niestety ta opcja wymaga większego zaplecza finansowego.

Mamy nadzieję, że powyższy tekst pomógł Ci w zrozumieniu jak buzz marketing może pomóc w promocji e-commerce. Dobrze zaplanowana strategia marketingu szeptanego na pewno pomoże Ci w promocji Twojej marki, niezależnie od branży w jakiej działasz. 

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze

Dzielimy się wiedzą, case studies i przepytujemy ekspertów, by pomóc Twojej firmie wykorzystywać w pełni marketingowy potencjał sieci.

Podobne wpisy

Analiza GAP linków zewnętrznych

Analiza GAP linków zewnętrznych

Praca nad najwyższą pozycją w wynikach wyszukiwania to zaciekła rywalizacja z konkurencją, w której rolę sędziego przyjmuje algorytm Google. Jak zabiegać o jego względy i jaką rolę odgrywają w tym linki zewnętrzne?

Zapisz się do newslettera

Nasz newsletter to tylko jeden e-mail miesięcznie. Dzięki niemu będziesz na bieżąco z najnowszymi merytorycznymi artykułami oraz funkcjonalnościami Linkhouse, nad którymi nieprzerwanie pracujemy, aby usprawnić Twój procesie budowy linków.